بسته های موجود

# نام بسته قیمت فعال سازی مکان رایگان محدودیت روزها محدودیت لیست (تعداد) ویژه رایگان
1 Free   0.00 USD 0 1 0
2 Basic   0.00 USD 30 10 0
3 Premium   0.00 USD 30 40 0
* قیمت فعال سازی مکان: 5 USD
* قیمت ویژگی موقعیت مکانی: 10 USD

ساخت حساب